You are here: Home

คณะศึกษาศาสตร์

การประชุมเตรียมความพร้อมฝ่าย ขานนามบัณฑิต

อ่านเพิ่มเติม...
 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าตรวจเยี่ยม คณะศึกษาศาตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

อ่านเพิ่มเติม...
   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก CHUXIONG NORMAL UNIVERSITY

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568) กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะ เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE)

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 4