พิมพ์

คู่มือ e-pension

01-บันทึกทะเบียนประวัติ
01-พิมพ์รายงานสรุปแบบคำขอ
01-ลงทะเบียนรับ
03-ตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ
502-บำเหน็จปกติ
504-บำนาญพิเศษ
505-บำเหน็จตกทอด
506-บำเหน็จลูกจ้าง
508-เงินทำขวัญ
509-เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
510-บำเหน็จสมาชิก กบข
511-บำนาญสมาชิก กบข
512-บำเหน็จตกทอดสมาชิก กบข
514-บำเหน็จดำรงชีพ
515-บำเหน็จดำรงชีพ กบข
516-บำนาญข้าราชการการเมือง
517-บำเหน็จข้าราชการการเมือง
518-มาตรการพัฒนาและบริหารกำลังคนฯ
519-บำนาญพิเศษอาสาสมัครต่าง ๆ
522-บำเหน็จพิเศษลูกจ้าง
523-บำเหน็จพิเศษลูกจ้างตาย
524-บำเหน็จปกติลูกจ้างตาย
525-บำนาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
526-บำนาญพิเศษอาสาสมัครตาย
527-บำเหน็จรายเดือน
528-บำเหน็จพิเศษรายเดือน
529-บำเหน็จตกทอดผู้รับฯ
531-เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตาย
532-บำเหน็จตกทอดค้ำประกัน
533-บำเหน็จตกทอดข้าราชการผู้ได้รับการสงเคราะห์
คู่มือการปฏิบัติงานสั่งจ่ายเบี่ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ บำเหน็จลูกจ้าง ของบุคลากรกรมบัญชีกลาง