You are here: Home
อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลด : ประกาศรับสมัครนักเรียนและเอกสารแนบท้าย