(1) นายกสภาสถาบัน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

(2) อุปนายกสภาสถาบัน ได้แก่ อธิการบดี

(3) กรรมการสภาสถาบันโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา อธิบดีกรมพลศึกษา เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

(4) กรรมการสภาสถาบันสามคน ซึ่งเลือกจากรองอธิการบดี หรือรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

(5) กรรมการสภาสถาบันสามคน ซึ่งเลือกจากคณบดีหนึ่งคน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาหนึ่งคน และหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหนึ่งคน

(6) กรรมการสภาสถาบันสี่คน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำของวิทยาเขตสามคนและข้าราชการครูของโรงเรียนกีฬาหนึ่งคน

(7) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเจ็ดคน ซึ่งจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกสถาบันโดยคำแนะนำของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตาม (2) (3) (4) (5) และ (6) ในจำนวนนี้ต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านกีฬาคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคน

ให้สภาสถาบันแต่งตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งซึ่งมิใช่กรรมการสภาสถาบันตาม (4) เป็นเลขานุการสภาสถาบันโดยคำแนะนำของอธิการบดี และให้สำนักงานอธิการบดีรับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม ศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของสภาสถาบัน

หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน

คุณสมบัติของผู้รับเลือก ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันตาม (4)  (5) และ (6) ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน