You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ

ดาวน์โหลด icon ประกาศสอบราคาการจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

icon ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจ้างปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย