You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศสถาบันการพลศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย

ของสถาบันการพลศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย