You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด icon ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพฯ

icon ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพฯ

icon รายละเอียดราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสุขภาพฯ