You are here: ภารกิจและกิจกรรม


การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21

การประชุมการใช้ระบบรับสมัครการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 21 “ทุ่งสง นครศรีฯเกมส์” ในวันที่ 15 พฤษศภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย

อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี