You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ประกาศ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่ายของสถาบันการพลศึกษา