You are here: ข่าวและกิจกรรม


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระบรมราชชนก

วันที่ 17 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำโดย รองอธิการบดี 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีความประสงค์ขอนำคณะบุคลากรกองกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กองทะเบียนและประมวลผล กองส่งเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านระบบ และกลไกการจัดการศึกษา ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ