You are here: ข่าวและกิจกรรม


การประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2562 โดยมี  นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสระ   ว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร