พิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ขวัญบุญจันทร์ นายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและกิจกรรม (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กับสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย โดยมี ผศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และ น.ส.อันธิกา ธรรมผาติ เลขาธิการสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นพยาน ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ