0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม


เครื่องมือระดับคณะ 62-66

 

QA-F 1.1-1 แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมินบัณฑิต
QA-F 1.2 -1 แบบรายงานสรุปร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำ
QA-F 1.2-2 แบบรายงานสรุปร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์ฯ
QA-F 1.3-1 แบบบันทึกข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม
QA-F 1.3-2 แบบรายงานข้อมูลผู้สร้างหรือผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม รายบุคคล
QA-F 1.3-3 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้าง (รายหลักสูตร)
QA-F 1.3-4 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้าง (รายคณะ)
QA-F 1.3-5 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายคณะ
QA-F 1.4-1 แบบรายงานผลการสอบภาษาอังกฤษตามของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย(หลักสูตร)
QA-F 1.4-2 แบบสรุปผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกหลักสูตรของคณะ
QA-F 2.1-1 แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานทางวิชาการ
QA-F 2.1-2 แบบรายงานผลงานวิจัยของอาจารย์
QA-F 2.1-2 แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีงบประมาณ)
QA-F 2.2-1 แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์
QA-F 3.1-1 แบบรายงานการให้บริการทางวิชาการ (บช.01)
QA-F 3.1-2 แบบรายงานสรุปจำนวนผู้รับบริการทางวิชาการ (บช.02)
QA-F 4.1-1แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน และกีฬาไทย (ศธ.01)
QA-F 5.1.1-1 แบบรายงานสรุปจำนวนหลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน
QA-F 5.1.2-1 แบบรายงานสรุปจำนวนหลักสูตรวิชาชีพ
QA-F 5.2.1-1 (ร่าง) ประกาศนโยบายการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
QA-F 5.2.1-3 (ร่าง) แผนการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
QA-F 5.2.1-4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม
QA-F 5.2.1-5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
QA-F 5.2.1-6 แผนพัฒนาการดำเนินงานการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
QA-F 5.2.2-1 (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
QA-F 5.2.2-4 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
QA-F 5.2.2-5 (ร่าง) รายงานผลการประเมินความสำเร็จการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
QA-F 5.2.2-6 (ร่าง) แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
QA-F 5.2.3-1 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม (คณะ)
QA-F 5.2.3-3 (ร่าง) แผนการวิจัยและนวัตกรรม
QA-F 5.2.3-4 แบบรายผลการดำเนินงานโครงการ-กิจกรรม
QA-F 5.2.3-5-1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการวิจัยและนวัตกรรม
QA-F 5.2.3-5-2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนการวิจัย
QA-F 5.2.3-6 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านการวิจัย
QA-F 5.2.4-1 แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินรายได้)
QA-F 5.2.4-2 แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีงบประมาณ)
QA-F 5.2.5-1 แบบรายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม (เงินงบประมาณ)
QA-F 5.2.6-1 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางบริการวิชาการแก่สังคม
QA-F 5.2.6-2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม
QA-F 5.2.6-3 (ร่าง) แผนบริการวิชาการแก่สังคม
QA-F 5.2.6-5-1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
QA-F 5.2.6-5-2 แบบรายงานผลการเบิกจ่ายตามแผน
QA-F 5.2.6-5-3 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
QA-F 5.2.6-5-4 แบบติดตามการบริการวิชาการแก่สังคม
QA-F 5.2.6-6 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านบริการวิชาการแก่สังคม
QA-F 5.2.7-1 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
QA-F 5.2.7-2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยฯ
QA-F 5.2.7-3 (ร่าง) แผนงานทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
QA-F 5.2.7-4 (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
QA-F 5.2.7-5 แบบติดตามการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
QA-F 5.2.7-6 (ร่าง) แผนพัฒนาด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ
QA-F 5.2.8-1 แบบรายงานสรุปจำนวนอาจารย์ประจำคณะ (ปีการศึกษา)
QA-F 5.10 คู่มือการดำเนินงาน (การพัฒนายุทธศาสตร์ ม.กีฬา)(doc)
QA-F 5.10 คู่มือการดำเนินงาน (การพัฒนายุทธศาสตร์ ม.กีฬา)(pdf)
QA-F 5.2.10-2-1 แบบฟอร์มการจัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยรายหลักสูตรฯ
QA-F 5.2.10-3-1 (ร่าง) ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง คณะ...
QA-F 5.2.10-3-2 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง คณะ
QA-F 5.2.10-3-3 แบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1)
QA-F 5.2.10-3-4 แบบการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-2)
QA-F 5.2.10-3-5 (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง คณะ
QA-F 5.2.10-4-1 คู่มือการจัดการความรู้ (ฉบับปรับปรุง 2563)(doc)
QA-F 5.2.10-4-1 คู่มือการจัดการความรู้ (ฉบับปรับปรุง 2563)(pdf)
QA-F 5.2.10-4-2 (ร่าง) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้
QA-F 5.2.10-4-3 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้
QA-F 5.3-1 แบบฟอร์มประกาศนโยบาย IQA TNSU
QA-F 5.3-2 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
QA-F 5.3-3 แบบฟอร์ม แผนดำเนินงานการประกันฯ
QA-F 5.3-4-2 แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ
QA-F 5.3-6-2 (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
QA-F 6.1-1 แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรและนักศึกษา
QA-F 6.1-2 แบบสรุปจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
QA-F 6.2-1 แบบรายงานผลการประเมินความมีน้ำใจนักกีฬาฯ
QA-F 6.2-2 แบบรายงานผลการประเมินความมีน้ำใจนักกีฬาฯ รายคณะ