You are here: ข่าวและกิจกรรม


มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนกีฬา

สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติปีการศึกษา 2563

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติปีการศึกษา 2563