การประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
You are here: ภารกิจและกิจกรรม
0

คณะ

0

สาขา

0

วิทยาเขต

0

โรงเรียนกีฬา


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2563  นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารได้มีการประชุมเพื่อกำกับติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563