You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ด้านโครงสร้างและอัตรากำลัง

.......มีการวางแผนอัตรากำลังโดยแบ่งอัตรากำลังออกเป็นคณะวิชาเพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ และความต้องการอัตรากำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยระบุวันเวลาที่เกษียน เพื่อวางแผนสรรหา ทดแทนอัตราเดิม ในส่วนอัตราที่ว่างจะรับสมัครมาทดแทนก่อนผู้เกษียน เพื่อได้มาเรียนรู้การทำงาน ส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อเนื่องไม่ติดขัด

 

.