You are here: ภารกิจและกิจกรรม


ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

.......ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรัก ความสามัคคี จัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับบุคลากร
.

.