0

วิทยาเขต

13

โรงเรียนกีฬา

0

หลักสูตร

0

ชนิดกีฬา

0

นักศึกษาปัจจุบัน

0

นักเรียนปัจจุบัน

0

บุคลากร

You are here: ภารกิจและกิจกรรม


เครื่องระดับวิทยาเขต 63-66

QA-C 1.1-1 แบบรายงานสรุปค่าเฉลี่ยฯการประเมินบัณฑิต

QA-C 1.2-1 แบบสรุปคะแนนบัณฑิตที่ได้งานทำรวมกับผลงานของนักศึกษาฯ

QA-C 1.3 นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เป็นผู้สร้างนวัตกรรมฯ

QA-C 2.1-1 แบบรายงานผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำวิทยาเขต

QA-C 2.2-1 แบบรายงานผลงานวิจัยฯที่นำไปใช้ประโยชน์

QA-C 5.2 -1 (ร่าง) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขต)

QA-C 5.2 -2 (ร่าง) ประกาศ นโยาย และทิศทางการวิจัยและนวัตกรรม (วิทยาเขต)

QA-C 5.2 -3 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯงานวิจัย (วิทยาเขต)

QA-C 5.2 -4 แบบรายงานอาจารย์ประจำวข ที่ได้พัฒนาด้านการวิจัยฯ

QA-C 5.3-1 รายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม  เงินรายได้

QA-C 5.4-1 รายงานเงินสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม เงินงบประมาณ

QA-C 5.9-คู่มือแผน (อับเดตลงเว็บไซต์ 24 ส.ค 64)

QA-C 5.9-คู่มือแผน (อับเดตลงเว็บไซต์ 24 ส.ค 64)

QA-C 5.9-3-1 (ร่าง) ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง (วิทยาเขต)

QA-C 5.9-3-2 (ร่าง) คำสั่งกรรมการบริหารความเสี่ยง (วิทยาเขต)

QA-C 5.9-3-3 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต

QA-C 5.9-3-4 แบบการระบุปัจจัยเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง (RM-1)

QA-C 5.9-3-5 แบบการติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง (RM-2)

QA-C 5.9-3-6 (ร่าง) รายงานผลการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขต

QA-C 5.9-4-1 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

QA-C 5.12-1-1  แบบฟอร์มประกาศนโยบาย IQA TNSU

QA-C 5.12-3-1  .แบบฟอร์ม แผน............

QA-C 5.12-6-1  .แบบฟอร์ม แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

QA-C 7.2-1 แบบรายงานสรุปจำนวนผลงานวิจัยทางการกีฬาของอาจารย์ฯ

QA-C-6.1-1 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติของวิทยาเขต

QA-C-6.2-1 แบบรายงานสรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

QA-C-6.3-1 แบบสรุปรายงานนักศึกษาในศูนย์กีฬาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

QA-C-6.3-2 แบบสรุปจำนวนนักศึกษาในศูนย์กีฬา