You are here:

วิสัยทัศน์(Vision)

งานการเงินเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานบริหาร และให้บริการเพื่อให้การดำเนินงานอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 1. เข้าใจและให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพ ถูกระเบียบเพื่อตอบสนอง ความต้องการขององค์กรและความมุ่งหวังของผู้มาใช้บริการ
 2. เชื่อมั่นและพัฒนาให้บุคลากรภายในกลุ่ม แสดงความสามารถและการตัดสินใจในการบริการ ให้กระชับรวดเร็ว
 3. สร้างคุณค่าให้กับกลุ่มการเงินและบัญชี เพื่อดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

หน้าที่งานธุรการ

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือทางราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการรับเอกสารขอเบิกเงินจากหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
 3. จัดทำทะเบียนคุมเอกสารขอเบิกเงิน
 4. ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ติดต่อประสานงาน และดำเนินการด้านเอกสารประกันสังคม
 6. จ่ายเช็คเงินประกันสังคม
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบบำนาญ - การจ่ายชำระหนี้บุคคลที่ 3
 8. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเงินบำนาญ
 9. จัดส่งรายงานประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 10. ติดต่อ ประสานงาน ติดตามงาน กับหน่วยงานในสังกัดสถาบันการพลศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 11. รับโทรศัพท์ รับ- ส่งโทรสาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 12. เสนอขออนุมัติขอซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และขอจ้างซ่อมแซมฯ ของกลุ่มฯ
 13. รวบรวมปฏิทินปฏิบัติงานภายในกลุ่มฯ
 14. นำเงินสด / เช็ค / เอกสารการนำฝากใบเข้าที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด
 15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หน้าที่งานการเงิน

 1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารขอเบิกจ่ายเงิน
 2. การจัดทำคำขอเบิกเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government  Fiscal  Management  Information  System (GFMIS)  ผ่าน Excel Loader และ Terminal
 3. ดำเนินการจ่ายเงินผ่านธนาคารให้ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานราชการเป็นรายบุคคล
 4. ดำเนินการในระบบรับและนำส่งเงิน โดยการออกใบเสร็จรับเงิน เก็บรักษาเงิน  จ่ายคืนหนังสือค้ำประกันซองและสัญญาซึ่งเป็นเอกสารทางการเงินให้ถูกต้องครบ ถ้วนตามกฎหมาย  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  และระเบียบกระทรวงการคลัง
 5. ควบคุมและรับผิดชอบการรับ - จ่าย การเก็บรักษาเงินและเอกสารที่ถือเสมือนตัวเงินทุกประเภทของทางราชการ และจัดทำใบนำฝากธนาคาร และหรือ นำฝากคลัง
 6. เขียนเช็คสั่งจ่าย และจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินหรือธนาคาร
 7. ควบคุมการดำเนินการบัตรเครดิตราชการ
 8. การบริหารการใช้จ่ายเงินทดรองราชการให้เป็นไปตามระเบียบเงินทดรองราชการ
 9. จัดทำทะเบียนคุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หน้าที่งานบัญชี

 1. ควบคุม กำกับ ดูแล การจัดทำบัญชีเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ การจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิต การตรวจสอบบัญชี
 2. ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ และการจัดทำงบการเงินและรายงานการเงินภาพรวมของสถาบันการพลศึกษา เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางการเงินและบัญชี ต้นทุนผลผลิต เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินอย่างถูกต้องมี ประสิทธิภาพ
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบบัญชีและแนวปฏิบัติทางด้านบัญชี ของสถาบันการพลศึกษา
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากจากปฏิบัติงานด้านบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. จัดเก็บเอกสารทางบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ สำหรับการตรวจสอบ
 6. ตรวจสอบ ยกเลิกเอกสาร และปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดให้กับหน่วยงานในสังกัดด้วยเครื่อง Terminal
 7. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินแทนหน่วยงานในสังกัดที่ต้องดำเนินการด้วยเครื่อง Terminal
 8. ดำเนินการโอนเงินประจำงวด โอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินเหลือจ่าย ในระบบ GFMIS
 9. ดำเนินการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS
 10. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
 11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย