You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ

 

วิสัยทัศน์ของกองตรวจสอบภายใน

กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานสนับสนุนให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้มีการสร้างระบบการบริหารงานโปร่งใส และส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจปรับปรุงการดำเนินงานให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเพิ่มพูนคุณค่าให้กับหน่วยรับตรวจ และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ภารกิจของกองตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลและให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจเพื่อให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน การใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ