นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานักศึกษาระดั... อ่านต่อ ..

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา... อ่านต่อ ..

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม ... อ่านต่อ ..

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ก... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้คำปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม

อ่านเพิ่มเติม...
   

นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

อ่านเพิ่มเติม...
 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่

โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด  โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   

หน้า 1 จาก 5