News image

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัต... อ่านต่อ ..

News image

  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัต... อ่านต่อ ..

News image

การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ... อ่านต่อ ..

News image

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ โครงการพลศึกษาพัฒนาและ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ

 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม


ดาวน์โหลด : นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการวิชาการแก่สังคม

 

 

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

ดาวน์โหลด : นโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

 

แนวปฏิบัติในการดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่

โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลด  โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

   

การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด  การจัดทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

 

การทำบัตรประจำตัวบัณฑิตของสถาบันการพลศึกษา

ปีการศึกษา 2558

ดาวน์โหลด  รายละเอียดการทำบัตรประจำตัวบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

บัตรประจำตัวบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

   

หน้า 1 จาก 5