You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF

 

วิสัยทัศน์และภารกิจ

          กองวิจัยและประกันคุณภาพกรศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของสถาบันมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรอง

ภารกิจ/หน้าที่

1.    ดำเนินภารกิจด้านการวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของสถาบัน

2.    เสริมสร้างและพัฒนาระบบและกลไกการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของทุกหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

3.    พัฒนาระบบงานของกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.    เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยและด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5.  ส่งเสริมให้ระบบประกันคุณภาพเป็นวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิบัติทุกพันธกิจ