You are here: Home กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มวิจัยและนวัตกรรม

  1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านวิจัยของสถาบัน
  2. เสริมสร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยของบุคลากรทั้งในวิทยาเขต โรงเรียนกีฬาและสถาบัน
  3. สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดกระแสแห่งการพัฒนางานวิจัยในประชาคมของวิทยาเขต โรงเรียนกีฬา และสถาบัน
  4. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิจัยสถาบันและการงวิจัยประยุกต์ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา สังคม ชุมชน
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน การออกกำลังกาย การกีฬา และการพัฒนาสังคม
  6. ประสานการประชุม อบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการวิจัยให้กับนักวิจัยของสถาบัน
  7. จัดประชุมเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย
  8. จัดทำเอกสารเผยแพร่งานวิจัย และกิจกรรมวิจัยผ่านสื่อต่างๆรวมทั้งสื่อบนอิเล็คทรอนิคส์
  9. ประสานงานให้เกิดกระบวนการวิจัย แต่จะไม่ทำวิจัยเอง
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


 

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

แบบฟอร์มการเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมฯ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ