You are here: Home กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
อีเมล พิมพ์ PDFภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

 1. ประสานงานและดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. วางแผนและติดตามกิจกรรมคุณภาพการศึกษา
 4. ติดตามและสนับสนุนการทำรายงานประเมินตนเอง
 5. ติดตามและสนับสนุนการตรวจสอบและประเมินตนเอง
 6. พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
 7. จัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
 8. จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
 9. สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 10. จัดโครงการเพื่อเผยแพร่การจัดการความรู้
 11. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
 12. บริหารจัดการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา
 13. จัดโครงการ กิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
 14. จัดทำรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
 15. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 16. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 17. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย