You are here: Home กลุ่มธุรการ
อีเมล พิมพ์ PDF
ภารกิจ/หน้าที่ของงานธุรการ

1. ตรวจสอบและลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออกและนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและมอบหมายรับผิดชอบ
2. กรองหนังสือรับ-ลงเพื่อผ่านงานไปแต่ละกลุ่มงาน
3. ร่างโต้ตอบหนังสือราชการพร้อมตรวจทานก่อนนำเสนอ
4. เกษียณหนังสือราชการเสนอต่อผู้บังคับัญชาพิจารณา
5. จัดทำหนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานในส่วนกลางพร้อมติดตามและประสานงานในเรื่องดังกล่าว
6. จัดระบบงานสารบรรณในระบบอิเล็กทรอนิกส์
7. จัดพิมพ์ จัดทำและจัดเก็บหนังสือเอกสาร
8. ดำเนินการด้านการเงิน พัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
9. ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุภายในกอง
10. ประสานงานแจ้งซ่อมอุปกรณ์ภายในกอง
11. พิมพ์หนังสือเข้าและออกของกอง
12. แจ้งเวียนหนังสือภายในกอง
13. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย