You are here: Home คู่มือ
อีเมล พิมพ์ PDF

คู่มือ ( manual )

กลุ่มวิจัยและนวัตกรรม
วิธีดำเนินการมาตรฐาน
ขั้นตอน การขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขั้นตอน การนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัย ที่เสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
คู่มือ นักวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตัวอย่าง หนังสือขอนำส่งค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
IQA IPE 61คู่มือดำเนินงาน61
คู่มือประเมินภายใน ม.กีฬาแห่งชาติ  ปีการศึกษา 2561
CAR61-ระดับสถาบัน-final
กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
SARรายงานการประเมินตนเอง(ฉบับรวม)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา