You are here: Home

กองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสัญญา  ธรรมศักดิ์ ชั้น 3 สำนักงาน ปปช

อ่านเพิ่มเติม...