You are here: ภารกิจและกิจกรรม

กองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมกำหนดชนิดกีฬาและจำนวนนักเรียนของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference)

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นักเรียนทุน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รุ่นที่ 5 โครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา เข้ารายงานตัวต่อ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ณ ห้องประชุมพลบดี 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมกำหนดชนิดกีฬาของโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมพลบดี 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...