You are here: ภารกิจและกิจกรรม วิสัยทัศน์และภารกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน และมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ
ด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

ภารกิจ / หน้าที่
เป็นหน่วยงานที่จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ให้มีระบบการศึกษาที่เป็นมาตกองรฐานด้วยการจัดการอย่าง มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับพัฒนานักเรียนให้ทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล


กลุ่มบริหารทั่วไป

แผนกธุรการ

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. รับหนังสือ แยกประเภท ตรวจสอบความถูกต้อง จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ

3. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการ

4. ออกเลขที่หนังสือราชการและจัดเก็บสำเนาคู่ฉบับหนังสือราชการส่งหน่วยงานภายในและภายนอก

5. ให้บริการสืบค้นหนังสือราชการ

6. เสนอหนังสือราชการตามสายการปฏิบัติงานและตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา

7. แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานภายใน

8. จัดทำเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในกอง

9. รายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในกอง

10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อต่างๆ

12. รายงานผลการปฏิบัติงาน

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


แผนกการเงินและพัสดุ มีหน้าที่

1.  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2.  จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกอง

3. จัดทำคำของบประมาณของกอง

4. จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณของกอง

5. เบิก จ่าย ควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ของกอง

6. จัดทำบัญชีวัสดุคงเหลือและบัญชีครุภัณฑ์ของกอง

7. ดูแล รักษา และประสานงานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของกอง

8. ตรวจสอบและสรุปรายงานวัสดุคงเหลือประจำไตรมาสและประจำปี

9. ตรวจสอบและสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจำไตรมาสและประจำปี

10. รายงานผลการปฏิบัติงาน

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มมาตรฐานการศึกษา

แผนกประชุมคณะกรรมการนโยบายวิชาการ

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. จัดทำปฏิทินการประชุมในแต่ละปี

3. แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดเสนอเรื่องเข้าวาระการประชุมในแต่ละครั้ง

4. รวบรวม ตรวจสอบ และติดตามเอกสารเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมเสนอประธานกรรมการนโยบายวิชาการ

5. จัดทำหนังสือเชิญประชุม และประสานงานการประชุม

6. ดำเนินการจัดทำระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุม

7. ดำเนินการจัดประชุม สรุปรายงานการประชุม และสรุปมติการประชุม

8. ประสานหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม

9. นำสรุปมติการประชุมลงเว็บไซต์ และแจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบ

10. ติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม

11. ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการนโยบายวิชาการ

12. รายงานผลการปฏิบัติงาน

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกคณะกรรมการสถานศึกษา

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน

3. ประสานงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

4. รวบรวม ตรวจสอบ และติดตามเอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษา

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


แผนกส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร

เป็นหน่วยงานกลางที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และวิชากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 26 ชนิดกีฬา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน    โดยมีภารกิจ/หน้าที่ ดังนี้

1. จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. รวบรวมและแจ้งเวียนคำสั่ง ประกาศ เอกสาร การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

3. ประสานงานโรงเรียนกีฬาในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา

4. ประสานงานโรงเรียนกีฬาในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา

5. ประสานงานโรงเรียนกีฬาในการจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา

6. กำกับติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา

7. รวบรวมผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา

8. ประสานงานดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬา

9. รวบรวมและรายงานการจัดแผนการเรียนรู้ของโรงเรียนกีฬา

10. รายงานผลการปฏิบัติงาน

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

แผนกระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา (e-Education) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่

1. จัดทำแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. กำหนดสิทธิในการใช้ระบบ e-Education และบันทึกข้อมูลให้กับผู้ใช้งานตามประเภทของกลุ่มผู้ใช้งาน (โมดูลระบบควบคุม)

3. ประสานงานโรงเรียนกีฬาเพื่อปรับปรุงข้อมูลหลักสูตร ในระบบ e-Education (โมดูลหลักสูตร)

4. ประสานงานโรงเรียนกีฬาเพื่อจัดส่งข้อมูลหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว ในระบบ e-Education

(โมดูลหลักสูตร)

5. ประสานงานโรงเรียนกีฬาในการบันทึกข้อมูลนักเรียน (โมดูลทะเบียน) ข้อมูลรายวิชา (โมดูลหลักสูตร) และผลการเรียน (โมดูลประเมินผล)

6. ประสานงานกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กองนโยบายและแผน เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ e-Education

7. สรปุปัญหาการใช้งานเพื่อนำมาพัฒนาระบบ e-Education

8. บริการให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบ e-Education

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่

1. จัดทำแผนงาน/ โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2. รวบรวมและรายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬา

3. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (ข้อมูลรายบุคคลของนักเรียน บุคลากรครู และข้อมูลราย

สถานศึกษา) ตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

4. รวบรวมข้อมูลสถิตินักเรียนของโรงเรียนกีฬา (ข้อมูล 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายน)

5. รวบรวมและรายงานผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน

และ 6 ภาคเรียน

6. รวบรวมข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

7. รวบรวมและรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกีฬา

8. รวบรวมและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ของโรงเรียนกีฬาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

9. รายงานผลการปฏิบัติงาน

10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย