You are here: Home

ภารกิจและกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา ผู้ตัดสินกีฬาคอร์ฟบอลระดับชาติ (ขั้นที่ 1) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ และได้รับเกียรติจากนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยมี นางสาวอันธิกา ธรรมผาติ เลขาธิการสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาคอร์ฟบอลระดับชาติ (ขั้นที่ 1) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย ให้การรับรอง มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอล (C-License) กิจกรรมที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม เดอะซีซันส์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

วัวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ฝึกสอน กีฬายิงธนู ระดับ 1

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา หลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอล ขั้นต้น (R – License – Regional Referee) กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างหลักสูตร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 17.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา เป็นประธานในพิธีปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกยกน้ำหนัก สำหรับนักกีฬา รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17- 19 มกราคม 2567 ณ โรงแรม เดอะซีซันส์หัวหมาก กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 5