You are here:ภารกิจ/หน้าที่ของกลุ่มพัสดุ

1.   ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำเอกสารโดยวิธีต่างๆ ดังนี้

  • ตกลงราคา
  • พิเศษ
  • กรณีพิเศษ
  • สอบราคา
  • ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.   ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานพัสดุทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
3.   ควบคุมใบเสร็จรับเงินของสถาบันการพลศึกษา
4.   จัดทำรายงานการตรวจนับพัสดุประจำปี
5.   ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบพัสดุกับบุคลากรในหน่วยงาน
6.   หารือแนวปฏิบัติตามระเบียบพัสดุกับกรมบัญชีกลาง
7.   จัดทำสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านระบบ GFMIS (PO)
8.   จัดทำข้อมูลหลักผู้ขายผ่านระบบ GFMIS
9.   ติดต่อประสานงานร้านค้า (สืบราคา)
10.   ลงรับหนังสือเข้างานพัสดุ
11.   ออกเลขหนังสือส่งของงานพัสดุ
12.   ตรวจเช็ควันลาวันขาดของพนักงานจ้างเหมาบริการ
13.   ขีดเส้นแดงในใบลงชื่อปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาบริการ
14.   ลงบัญชีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
15.   จัดทำใบเบิกวัสดุ และใบยืมครุภัณฑ์
16.   ให้ยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ส่วนกลาง
17.   จัดทำทะเบียนคุมการเบิกวัสดุกองกลาง
18.   ควบคุมและจัดตารางการใช้รถราชการของสถาบันการพลศึกษา (ส่วนกลาง)
19.   เวียนใบขออนุมัติขอใช้รถ
20.   จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
21.   จัดทำรายงานแผนและผลการจัดซื้อ จัดจ้างส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน    
22.   จำหน่ายพัสดุที่ใช้การไม่ได้