You are here: Home

กองส่งเสริมวิชาการ

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวชลธิชา บัวศรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสาวชลธิชา บัวศรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast - Track Indexing และ ระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
   

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 
   

หน้า 1 จาก 2