You are here: Home

กองส่งเสริมวิชาการ

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

ดาวน์โหลด  ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เรื่อง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

 
   

ประกาศสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิมติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิมติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565