You are here: Home

กองส่งเสริมวิชาการ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference)

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 นางสาวชลธิชา บัวศรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 14

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสาวชลธิชา บัวศรี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการบันทึกข้อมูลบทความผ่านระบบ Fast - Track Indexing และ ระบบ Thai Journal Online (ThaiJO)

อ่านเพิ่มเติม...