News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการผ่อนผันชำระค่าธรรม... อ่านต่อ ..

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง มาตรการควบคุมและกำหนดบทลงโทษการส่... อ่านต่อ ..

News image

ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศ สำห... อ่านต่อ ..

News image

คู่มือการตรวจสอบคุณภาพบทความ ดาวน์โหลด - คู่มือการตรวจสอบคุณภ... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองส่งเสริมวิชาการ

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มรายงานข้อมูลนักศึกษาและบุคลากร ปีการศึกษา 2561

 

รายชื่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด  รายชื่อบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

 

ใบสมัครธนาคาร KTB Corporate Online

ดาวน์โหลด  ใบสมัครธนาคาร KTB Corporate Online

ทั้งนี้ เมื่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่เปิดบัญชีเซ็นอนุมัติแล้ว ขอให้สำเนาส่งกลับกองส่งเสริมวิชาการ สถาบันการพลศึกษา หมายเลขโทรสาร 038-054219

   

ประกาศสถาบันการพลศึกษา

เรื่อง การกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่อห้องเรียน

ดาวน์โหลด  ประกาศสถาบันการพลศึกษา เรื่อง การกำหนดสัดส่วนจำนวนนักศึกษาต่อห้องเรียน