News image

เอกสารการขอรับการพิจารณาจริยกธรรมการวิจัย อ่านต่อ ..

News image

การนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภายในงาน Thail... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มแนบท้ายสัญญาขอรับทุนโครงการบริหารงานวิจัย ประจำปีงบปร... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารการขอรับการพิจารณาจริยกธรรมการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...
 

การนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภายในงาน Thailand Research Expo 2020

อ่านเพิ่มเติม...