You are here: Home

กองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ.ส.อ.อเนชา เพียรทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ต้อนรับ บุคลากร มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เพื่อหารือรายละเอียดการจัดกิจกรรมโครงการการสัมมนาทางวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2565

อ่านเพิ่มเติม...
   

ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2566 นายวิษณุ ไล่ชะพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการทางการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความพิการ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

อ่านเพิ่มเติม...
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตร์ชัย แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการทางการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความพิการ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 2