You are here: Home

กองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 (กรมการท่องเที่ยว)

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการพลศึกษาพัฒนา และบริการเพื่อเยาวชน และประชาชน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดทำโครงการ พลศึกษาพัฒนา และบริการเพื่อเยาวชน และประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการ เงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดทำโครงการ เงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...
   

การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 ของฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสัญญา  ธรรมศักดิ์ ชั้น 3 สำนักงาน ปปช

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 2