You are here: Home

กองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ

วันที่ 11 พฤศจิการยน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเพื่อสร้างแนวทางการขัดเคลื่อนการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ด้วยแอปพลิเคชั่น (Calories Credit Challenge :CCC)

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการออกกำลังกายสะสมแคลอรี่ด้วยแอปพลิเคชั่น (Calories Credit Challenge :CCC)

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาความเท่าเทียมระหว่างเพศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีการและดูแลบัณฑิต ครั้งที่ 3/2565 เพื่อหารือการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมทบทวนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 4