You are here: ภารกิจและกิจกรรม

ภารกิจและกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2568 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดให้มีการอบรมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตร IT Assessment & Security สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (Admin) ของมหาวิทยาลัยการกีฬา ภาคใต้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง โดยในการอบรมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (Admin) ในสังกัดมหาวิยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภาคใต้ เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 16 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายมนัสวี จ่าแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ IT Assessment & Security สำหรับเจ้าหน้าที่สารสนเทศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ สีสม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตมหาสารคาม เป็นประธานในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที assessment & security สำหรับเจ้าหน้าที่สารสนเทศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
   

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.วิเชียร วงค์วัน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง เป็นประธาน ในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไอที assessment & security สำหรับเจ้าหน้าที่สารสนเทศของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

อ่านเพิ่มเติม...
 

การประชุมหารือแนวทางการติดตั้งพลังงานระบบแสงอาทิตย์ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร IT Security

News image

สรุปข่าวสาร IT Security อ่านต่อ ..

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้ง

News image

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้งที่ 1 อ่านต่อ ..