You are here: ภารกิจและกิจกรรม กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

 

 

๓) ศึกษาและวิเคราะห์แผนพัฒนาประเทศ

๓.๑) ยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๓.๓) แผนการปฏิรูปประเทศ

๓.๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๕) แผนบริหารราชการแผ่นดิน

๓.๖) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

๓.๗) แผนการศึกษาแห่งชาติ

๓.๘) แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ

๓.๙) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

๓.๑๐) แผนสิทธิมนุษยชน

๓.๑๑) แผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ

๓.๑๒) แผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา

๓.๑๓) แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร IT Security

News image

สรุปข่าวสาร IT Security อ่านต่อ ..

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้ง

News image

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้งที่ 1 อ่านต่อ ..