You are here: ภารกิจและกิจกรรม กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 


2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงา

1) แนวปฏิบัติงานสำรองข้อมูลสารสนเทศและแผนการเตรียมความพร้อมความฉุกเฉิน 

2) ขั้นตอนการขอลงข้อมูลเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

3.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1) คู่มือการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

2) แบบฟอร์มการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบงานคอมพิวเตอร์

3) แบบฟอร์มการขอลงข้อมูลเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์

4) แบบฟอร์มการขอใช้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

5) แบบฟอร์มการขอใช้บริการอินเทอร์เน็ต (Authentication)

6) การให้บริการปรึกษาและให้ความช่วยเหลือในการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

7) การขอใช้ระบบโทรศัพท์เชื่อมโยงด้วยเครือข่ายเน็ตเวิร์ค (IP Phone)

8) การแจ้งความจำนง ขอดูหรือขอข้อมูล จากกล้องวงจรปิด

 

4. เอกสารประกอบการอบรม

1) หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel

2) หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Wireshark : Analyzing and Troubleshooting with Wireshark


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร IT Security

News image

สรุปข่าวสาร IT Security อ่านต่อ ..

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้ง

News image

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้งที่ 1 อ่านต่อ ..