You are here: ภารกิจและกิจกรรม วิสัยทัศน์และภารกิจ

เป็นหน่วยงานที่วิเคราะห์ วางแผนงบประมาณ โดยใช้ฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจ / หน้าที่

กองนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มแผนและงบประมาณ

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร IT Security

News image

สรุปข่าวสาร IT Security อ่านต่อ ..

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้ง

News image

แจ้งแผนกำหนดการเข้าดูแลรักษาและซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย ครั้งที่ 1 อ่านต่อ ..