You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มบริหารทั่วไป

แผนกธุรการ มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  รับหนังสือ แยกประเภท ตรวจสอบความถูกต้อง จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ

3)  ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการ

4)  ออกเลขที่หนังสือราชการและจัดเก็บสำเนาคู่ฉบับหนังสือราชการส่งหน่วยงานภายในและภายนอก

5)  ให้บริการสืบค้นหนังสือราชการ

6)  เสนอหนังสือราชการตามสายการปฏิบัติงานและตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา

7)  แจ้งเวียนหนังสือให้หน่วยงานภายใน

8)  จัดทำเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงภายในสำนัก

9)  รายงานการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรภายในสำนัก

10) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อต่างๆ

11) รายงานผลการปฏิบัติงาน

12) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกการเงินและพัสดุ มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนัก

3)  จัดทำคำของบประมาณของสำนัก

4)  จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณของสำนัก

5)  เบิก จ่าย ควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ของสำนัก

6)  จัดทำบัญชีวัสดุคงเหลือและบัญชีครุภัณฑ์ของสำนัก

7)  ดูแล รักษา และประสานงานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ของสำนัก

8)  ตรวจสอบและสรุปรายงานวัสดุคงเหลือประจำไตรมาสและประจำปี

9)  ตรวจสอบและสรุปรายงานครุภัณฑ์ประจำไตรมาสและประจำปี

10) รายงานผลการปฏิบัติงาน

11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย