You are here: Home

สำนักกีฬา

การหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กับ สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ นาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน นายกสมาคมกีฬา ทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการประชุมร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา

ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 35 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะนำไปฝึกสอนเยาวชน ให้เกิดความสนใจมาเล่นกีฬาปัญจกีฬาเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา

ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 จำนวน 33 คน เพื่อพัฒนาบุคลากรที่จะนำไปฝึกสอนเยาวชน ให้เกิดความสนใจมาเล่นกีฬาปัญจกีฬาเพิ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
   

พิธีเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมกับสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา เพื่อให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเกิดการพัฒนาความรู้ กติกาการแข่งขันและจะได้นำความรู้ไปพัฒนานักกีฬาและช่วยพัฒนากีฬาของชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กับ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 1 จาก 3