You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มการจัดการการกีฬา

แผนกมาตรฐานสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำข้อมูลสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

3)  จัดทำคู่มือสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐาน ในแต่ละชนิดกีฬา

4)  ประสาน กำกับ ติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

5)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

6)  รายงานผลการปฏิบัติงาน

7)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกสวัสดิการสำหรับนักกีฬา มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติหอพักนักกีฬาของวิทยาเขต

3)  จัดทำแนวปฏิบัติการเชิดชูเกียรตินักกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

4)  จัดทำแนวปฏิบัติการจัดสวัสดิการสำหรับนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

5)  ประสาน กำกับ ติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

6)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

7)  รายงานผลการปฏิบัติงาน

8)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกฐานข้อมูลและสารสนเทศ มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำฐานข้อมูลผลงานด้านกีฬาของนักเรียนและนักศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ

3)  จัดทำฐานข้อมูลผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

4)  จัดทำฐานข้อมูลสนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการฝึกซ้อมและการแข่งขันของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

5)  ดำเนินการประสานงานการติดตั้งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

6)  ติดตามผลและดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่อง

7)  กำกับ ติดตาม สรุป และประเมินผลการดำเนินงาน

8)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

9)  รายงานผลการปฏิบัติงาน

10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย