You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา

แผนกพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำแนวปฏิบัติในการกำหนดชนิดกีฬาที่เปิดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬา

3)  จัดทำแนวปฏิบัติในการกำหนดชนิดกีฬาในการพัฒนากีฬาของวิทยาเขต

4)  จัดทำแผนการฝึกซ้อมนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

5) จัดทำคู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาในแต่ละชนิดกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

6)  จัดทำแนวปฏิบัติการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ร่วมกับสมาคมกีฬาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7)  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

8)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

9)  รายงานผลการปฏิบัติงาน

10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของวิทยาเขต มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำแนวปฏิบัติการกำหนดชนิดกีฬาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

3)  จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

4)  จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการสนับสนุนกีฬาของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

5)  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

6)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

7)  รายงานผลการปฏิบัติงาน

8)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  กำหนดคุณสมบัติผู้ฝึกสอนกีฬาในประเทศและต่างประเทศ

3)  จัดทำกรอบอัตราค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬาในประเทศและต่างประเทศ

4)  จัดทำแนวปฏิบัติการสรรหาผู้ฝึกสอนกีฬาในประเทศและต่างประเทศ

5)  จัดทำแนวปฏิบัติการดำเนินงานผู้ฝึกสอนกีฬาในประเทศและต่างประเทศ

6)  จัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ฝึกสอนกีฬาในประเทศและต่างประเทศ

7)  จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬา

8)  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

9)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

10) รายงานผลการปฏิบัติงาน

11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำแนวปฏิบัติการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

3)  จัดทำแนวปฏิบัติการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

4)  จัดทำปฏิทินรายการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ

5)  จัดทำหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ

6)  สรุป รายงานผลการแข่งขัน และรายงานส่วนที่เกี่ยวข้อง

7) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

8)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

9)  รายงานผลการปฏิบัติงาน

10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำแนวปฏิบัติการส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

3)  จัดทำแนวปฏิบัติในการคัดเลือกนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

4)  ดำเนินการจัดส่งรายชื่อนักกีฬาและตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

5)  จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเข้าร่วมการแข่งขัน

6)  จัดศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างการจัดการแข่งขัน

7)  กำกับติดตามผลการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน และสรุปรายงานผลการแข่งขัน

8) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

9)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

10) รายงานผลการปฏิบัติงาน

11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย