You are here: Home วิสัยทัศน์และภารกิจ
อีเมล พิมพ์ PDF

กลุ่มจัดการแข่งขันกีฬา

แผนกจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำคู่มือการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา

3)  ประสานเจ้าภาพจัดการแข่งขันในการกำหนดชนิดกีฬา การออกคำสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความพร้อมของการจัดการแข่งขัน

4)  จัดทำคำสั่ง ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา

5)  จัดประชุมคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา

6)  จัดทำแนวปฏิบัติสิทธิประโยชน์ของผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

7)  จัดหาผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

8)  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬา และเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

9)  ปรับปรุง ดูแล และพัฒนาระบบการรับสมัครและรายงานผลการแข่งขันกีฬา (e-Sport School Games)

10) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และคุณสมบัติของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

11) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา

12) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

13) จัดศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างการจัดการแข่งขัน

14) ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับโรงเรียนกีฬาเจ้าภาพ

15) กำกับติดตามผลการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน และสรุปรายงานผลการแข่งขัน

16) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

17) ประสานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

18) รายงานผลการปฏิบัติงาน

19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)  จัดทำคู่มือการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

3) ประสานเจ้าภาพจัดการแข่งขันในการกำหนดชนิดกีฬา การออกคำสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และความพร้อมของการจัดการแข่งขัน

4)  จัดทำคำสั่ง ประกาศ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

5)  จัดประชุมคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา

6)  จัดทำแนวปฏิบัติสิทธิประโยชน์ของผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

7)  จัดหาผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

8)  ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

9)   ปรับปรุง ดูแล และพัฒนาระบบการรับสมัครและรายงานผลการแข่งขันกีฬา (e-TNSU Games)

10) ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน และคุณสมบัติของนักกีฬาให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

11) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬา

12) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน และการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

13) จัดศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างการจัดการแข่งขัน

14) ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับวิทยาเขตเจ้าภาพ

15) กำกับติดตามผลการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน และสรุปรายงานผลการแข่งขัน

16) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

17) ประสานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

18) รายงานผลการปฏิบัติงาน

19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แผนกจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ มีหน้าที่

1)  จัดทำแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน

2)   การเสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

3)  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา

4)  ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการในฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน

5)  จัดทำแนวปฏิบัติสิทธิประโยชน์ของผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

6)  จัดทำแผนและประสานหน่วยงานหรือผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

7)  ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์

ของการจัดการแข่งขัน

8)  ปรับปรุง ดูแล และพัฒนาระบบการรับสมัครและรายงานผลการแข่งขันกีฬา

9)  ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน

10) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขัน

11) จัดศูนย์ประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในระหว่างการจัดการแข่งขัน

12)   ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา

13)   กำกับติดตามผลการแข่งขันในระหว่างการแข่งขัน และสรุปรายงานผลการแข่งขัน

14)   กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

15)   เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน

16)   รายงานผลการปฏิบัติงาน

17) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย