You are here: Home กลุ่มส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา แผนกพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต
อีเมล พิมพ์ PDF

แผนกพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

4. การประชุมการกำหนดชนิดกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬา

4.1 การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ครั้งที่ 1

4.2 การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ครั้งที่ 2

4.3 การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ครั้งที่ 3

4.4 การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ครั้งที่ 4

4.5 การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ครั้งที่ 5

4.6 การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดชนิดกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ครั้งที่ 7

5.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1 ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ชนิดกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ