You are here: Home กลุ่มส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา แผนกศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของวิทยาเขต
อีเมล พิมพ์ PDF

แผนกศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของวิทยาเขต

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

4.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง ชนิดกีฬาในศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

4.2 ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรื่อง โครงการ 1 วิทยาเขต 1 ชนิดกีฬา