You are here: Home กลุ่มส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา แผนกสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต
อีเมล พิมพ์ PDF

แผนกสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬาของโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต

2.2 ขอบเขตการดำเนินงานของผู้เชี่ยวชาญกีฬา

3.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

4.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.1 ข้อตกลงจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนกีฬา

4.2 ข้อตกลงจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับวิทยาเขต

4.3 แบบฟอร์มข้อตกลงจ้าง ผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ สำหรับวิทยาเขต

4.4 แบบฟอร์มข้อตกลงจ้าง ผู้เชี่ยวชาญกีฬาต่างประเทศ สำหรับโรงเรียนกีฬา

4.5 แบบฟอร์มข้อตกลงจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ในประเทศ สำหรับวิทยาเขต

4.6 แบบฟอร์มข้อตกลงจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา ในประเทศ สำหรับโรงเรียนกีฬา