You are here: Home กลุ่มส่งเสริมและพัฒนานักกีฬา แผนกส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
อีเมล พิมพ์ PDF

แผนกส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

1.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

4.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.1 เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

1) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 10/2565

2) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2565

3) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2565

4) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2565

5) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565

6) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565

7) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

8) เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

4.2 แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรและนักเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โรงเรียน

4.3 แบบรายงานสรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของบุคลากรและนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต