You are here: Home กลุ่มจัดการแข่งขันกีฬา แผนกจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
อีเมล พิมพ์ PDF

แผนกจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1.1 ระเบียบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย

1.2 ประกาศ มกช… เรื่อง

1.3 ประกาศ มกช… เรื่อง

1.4 ประกาศ มกช… เรื่อง

2. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

3.1 คู่มือการใช้ระบบรับสมัคร

4. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

4.1 แบบฟอร์มการออกคำสั่งการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ

4.2 แบบฟอร์มการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศ

5. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.1 สรุปผลการแข่งขันกีฬา