กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ... อ่านต่อ ..

คู่มือปฏิบัติการการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อ่านต่อ ..

รายงานผลตามแผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ..

แผนการบริหารความเสี่ยง มกช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองตรวจสอบภายใน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 

กรอบคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม...
 

กฎบัตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านเพิ่มเติม...
   

แผนการตรวจสอบภายในงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านเพิ่มเติม...
   

หน้า 2 จาก 2