News image

คำสั่งสถาบันการพลศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิ... อ่านต่อ ..

News image

แบบฟอร์มแนบท้ายสัญญาขอรับทุนโครงการบริหารงานวิจัย ประจำปีงบปร... อ่านต่อ ..

News image

เอกสารวิธีดำเนินการมาตรฐาน และแบบฟอร์มวิธีการดำเนินการมาตรฐาน ... อ่านต่อ ..

News image

คู่มือการเบิกจ่ายงบประมาณ "งบรายจ่ายอื่น" เพื่อการวิจัยสถาบัน... อ่านต่อ ..

You are here: Home

กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มแนบท้ายสัญญาขอรับทุนโครงการบริหารงานวิจัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มแนบท้ายสัญญาขอรับทุนโครงการบริหารงานวิจัย ปี 2560

 

 

เอกสารวิธีดำเนินการมาตรฐาน และแบบฟอร์มวิธีการดำเนินการมาตรฐาน

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันการพลศึกษา

ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด  วิธีการดำเนินการมาตรฐานฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 (SOP)