You are here: Home

กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมทบทวนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองกิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ สำหรับการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 7

อ่านเพิ่มเติม...
 

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดประชุมการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนกีฬาสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 

เอกสารการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...
   

การนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ภายในงาน Thailand Research Expo 2020

อ่านเพิ่มเติม...